ДепартаментАнтропология

Доц. д-р Магдалена Елчинова

Доц. д-р Магдалена Елчинова

e-mail: melchinova@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Теория и история на антропологията, миграция, гранични изследвания, транснационални идентичности, етнични общности и процеси, междуетнични културни взаимодействия, паремиология

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Теория на фолклора, етнология, религиозни общности (християни и мюсюлмани) на Балканите, етносемиотика, дискурсен анализ

Възможности за експертиза в областта на: Изследователски и приложни проекти и учебни програми по антропология, етнология, фолклористика, изследвания на миграциите, интеретничните взаимоотношения, мултикултурализъм, толерантност към етнично, религиозно, расово и културно различните

Преподавателски интереси в областта на: културна и социална антропология, визуална антропология, туризъм, социални науки и науки за културата

Образование:  

Висше (магистърско ниво), Българска филология, СУ „Св. Климент Охридски”, 1985

Докторантура, Институт за фолклор – БАН, 1992 г.

 

Членство в организации:

Европейска асоциация на социалните антрополози (ЕАSA), от 1999

NFA (NIAS Fellows Association), от 1999

Culture Network, ESSHC, от 2002

 

Участие в национални и международни проекти:

Проект № BG051PO001-3.3.06-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса” (2013-15);

Културно наследство и местно развитие по южната граница на България, финансиран от ФНИ, ръководител на проекта (2012-13)

ERA_IP_20_2010 Erasmus Intensive Course „Studies of Migration and Mobility in Europe” (MOBILE), проект за академично сътрудничество между 8 европейски университета(2011-2012)

Теренно антропологическо изследване на цариградските българи, научен ръководител на проект с участието на студенти, финансиран от ЦФСР при НБУ (2011-2012)

Мигранти и изселници от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, културни взаимодействия, групов проект, ръководител В. Ганева-Райчева, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при МОМН (2009-2011)

COST Action IS0803“Remaking eastern borders: a network exploring money, gender and sexuality in the border transformations of Europe’s eastern periphery”, action member (2009-2011)

Общество и околна среда, групов проект, ръководител В. Гарнизов, финансиран от ЦФСР, НБУ (2007-2011)

Англичани на село: локална общност и ЕС-миграция, проект с участието на студенти, финансиран от Фондове “Развитие на учебните програми” при ФБО и БФ, НБУ (ръководител на проекта) , (2007)

Academic Fellowship Program, проект за академична подкрепа на деп. “Антропология” при НБУ, финансиран от Open Society Institute, Budapest (ръководител и координатор на проекта)( 2005-2008)

Фолклорна проза от Североизточна България, групов проект, ръководител Й. Коцева, финансиран от ФНИ, МОН (2006-2008)

’American Macedonians’: The Construction of a Cultural Identity, индивидуален проект, подкрепен от Българо-американската комисия за академичен обмен Fulbright (2006)

Curriculum Development: Anthropology in Bulgaria and R Macedonia in the Post-Socialist Period (1995-2005), групов проект (ръководител на проекта), подкрепен от Централноевропейския университет, програма HESP (2006)

Anthropology of Europe, международна програма за академично сътрудничество, подкрепена от European Science Foundation (2003-2008)

Religion in Societies in Transition: The Cases of Bulgaria and the Republic of Macedonia Compared, индивидуален проект, подкрепен от A. Mellon Foundation (2001-2002)

Изселникът – проблеми на идентичността и адаптацията на българските турци, изсленици в Турция, интердисциплинарен групов проект на НБУ, ръководител П. Бочков (2001-2004)

Имигрантите в София – проблеми на социалната и културната им адаптация (Антропологическо изследване), ръководител на проект с участие на студенти, финансиран от Фонд “Развитие на учебните програми” при МФ на НБУ (2001)

Strategies of Self-presentation in Ethnic Discourse, подкрепен от програма RSS, ОSІ (1999-2001)

Ethnicity and Religious Identity, финансиран от The Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences (1999)

Културни интерпретации на етничните образи, групов проект (ръководител на проекта), финансиран от МОН (1996-1999)                

Фолклорът и свещените книги, индивидуален проект, финансиран от Българската академия на науките и Израелската академия на науките и хуманитаристиката (1996-2000)

 

 

По-важни публикации:

Съставителство и научна редакция:

Конструиране на Европа. Миграция, евроинтеграция и културна идентичност. Български фолклор, кн. 2, 2009, ISSN 0323-9861 (съставител)

Годишник на деп. „Антропология”, том 1, електронно издание, 2008 (съставител)

Годишник на деп. „Антропология”, том 3, електронно издание, 2010 (научна редакция)

Ловци на умове. Сборник с лекции по антропология, том 4. София, НБУ, 2011, съвместно с И. Бокова

Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с изследвания и доклади от едноименната конференция. София, ИЕФЕМ – БАН, 2012, съвместно с В. Ганева-Райчева, М. Златкова, Н. Вуков, ISBN 978-954-8458-41-2

 

Статии:

Bulgarian Anthropology: Desired and Contested. In: A. Boskovic (ed). Other Anthropologies. London, New York: Berghahn, 2008, 70-82

Развитие на учебните програми: антропологията в България и Република Македония в постсоциалистическия период (1995-2005). (Представяне на изследователски проект) – В:

Годишник на департамент “Антропология”, т. 1, НБУ (електронно издание), 2008

Ритуал и видове ритуално действие – В: В.Гарнизов, Цв. Лазова (съст.) Ловци на умове, ІІІ. София, НБУ, 2008, 45-63

Reformulating Identity in Transition: The Turks of Bulgaria after 1989. In R.Detrez, B. Segaert (eds). Europe and the Historical Legacies of the Balkans. P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2008, 129-142

Migration Studies in Bulgaria: Scope, Experiences and Developments - Anthropological Journal of European Cultures, 18(2) 2009: 69-86

Миграция и трансформиране на локалната общност (сравнение между две рурални общности в България) - Български фолклор, кн. 2, 2009, 7-21

‘The British Are Coming!’: A Bulgarian Village Facing European Integration.- In: A.Krasteva, A.Kasabova, D. Karabinova (eds). Migration to and from South-Eastern Europe. Ravena, Longo editore, 2010, 177-190

Миграция и конструиране на наследство – В: Годишник на деп. „Антропология” при НБУ, том 3, 15 маш. стр., 16 снимки, 2010.

История и памет при конструиране на идентичността на македонските американци – В: Ст. Бояджиева (съст.). История и памет. Български фолклор, кн. 2, 2010, 80-100.

Re-assessing the Traumatic Past Twenty Years Later: Everyday Discourses on the Exodus of Bulgaria’s Turks to Turkey. – www.eastbordnet.org/working papers (restricted access), 2010.

Settlers from Bulgaria in Turkey – From Forced Migration to a Transnational Mode of Life. – http://www.migrationeducation.org/36.1.html?&rid=203&cHash=c1b19dffcf5d052d0912e5cc979d7d00. 2011.

1989 Yılında Türkiye’ye Göç Eden Bulgaristan Türklerinde Göç ve Adaptasyon: Dinin Rolü. – In: Hacısalihoğlu, N.E., M. Hacısalihoğlu (eds.). 89 Göcü. Bulgaristan’da 1984-89 AzınlıkPoliikalarıveTürkiye’yeZorunluGöҫ. İstanbul: BALKAB & BALMED, 2012, 423-442.

Преосмисляне на травматичния опит във всекидневните дискурси: наративите за изселването на българските турци в Турцияв перспективата на времето. – В: В. Ганева-Райчева, М. Елчинова, М. Златкова, Н. Вуков (съст.). Миграции от двете страни на българо-турската граница: Наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с доклади от конференция. София, ИЕФЕМ-БАН, 2012, 21-30. http://2sidesborder.org/Resettlers%20and%20Migrants/index.html#/22/

Border and Categorization: The Case of the 1989 Bulgarian Re-settlers to Turkey. – In: M. Elchinova, V. Ganeva-Raicheva, L. Gergova, S. Penkova, N. Rashkova, N. Vukov, M. Zlatkova. Migration, Memory, Heritage. Socio-cultural Approaches to the Bulgarian-Turkish Border. Sofia, IEFEM, 2012: 12-28.

Граница и категоризиране: върху случая на изселниците от България в Турция през 1989 г. – Социологически проблеми, кн. 1-2, 2012, съст. А. Кръстева.

Жените изселнички от 1989 г. в Турция – форми на адаптация и социална реализация. – В: Т. Евтимова, Д. Динова (съст.). Тюркологията – настояще и бъдеще. Сборник, посветен на 60-годишнината на специалност Тюркология в Софийския университет „Св. Кли-мент Охридски“. София, 2014, Издателство на СУ.

Границата в антропологическа перспектива:  акценти и преосмисляне на понятия. – В: След следващата запетая. Пловдив: ПУ, 2015, 355-364.

Memory, Heritage and Ethnicity. Constructing Identity among the Istanbul-Based Orthodox Bulgarians. – Ethnologia Europea, Vol. 46: 1, 2016, 99-113

Религията като водещ фактор при изразяване на идентичността на истанбулските православни българи. – В: Българи в чужбина, чужденци в България, София, ИЕФЕМ, под печат

Живот на границата: модели на оцеляване и развитие в рамките на ЕС (по примера на Свиленград). – В: Сборник в чест на К. Михайлова, София: ИЕФЕМ, под печат

New Strategies for Survival and Development in a Small Border Town (The Case of Svilengrad, Bulgaria). – In Uluslararası Söz, sanat, saǧlık sempozyumu. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2016: 227-234, http://bys.trakya.edu.tr/file/open/89591739

Religion and Identification among the 1989 Re-settlers from Bulgaria to Turkey. – In: E. Sideri, L. Rupakia (eds.) Religion and Migration in the Black Sea Region. Palgrave, 2016, forthcoming

Istanbul through Bulgarian Eyes – Anatoli Review, No 7, forthcoming

 

 

Обществена дейност:

Член-основател на Центъра за етноложки и фолклористични изследвания, София (1998-2002)

Член на редакционната колегия на “Антропологични изследвания” (годишно издание на Департамент Антропология при НБУ) (2000-2007)