facebook

ДепартаментАнтропология

проф. д-р Магдалена Елчинова

проф. д-р Магдалена Елчинова

 

Професор доктор Магдалена Елчинова

(24 май 1962 – 8 февруари 2024)

 

Магдалена Елчинова е родена в Благоевград, където завършва Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Интересите й към хуманитаристиката и социалните науки я отвеждат в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в програмата по българска филология. Научните й интереси към фолклористиката и езикознанието я насочват към Института за фолклор към БАН. След успешно завършване на редовна аспирантура под научното ръководство на проф. д-р Ст. Стойкова, тя получава научната степен „доктор“ по специалността фолклористика през 1992 г. от ВАК  със защитена докторска дисертация на тема „Смислова и художествена характеристика на българските пословици и поговорки”.

През 1998 г. се хабилитира в института с научното звание „старши научен сътрудник II степен“ от ВАК. Постъпва на работа в НБУ през ноември 2002 г. като доцент по антропология. През 2018 г. получава звание професор в НБУ въз основа на високо оценена преподавателска дейност, сериозна и задълбочена изследователска дейност и многобройни проекти със студентите от програмите към департамент „Антропология“.

От януари 2003 г. до 2019 г. е ръководител на деп. „Антропология“ в НБУ, член е на Академичния съвет, на Факултетния съвет на Магистърски факултет, на Комисията по етика в различни периоди.

М. Елчинова специализира антропология в Централноевропейския университет (1998 г.), в Netherlands Institute for Advanced Studies (1999 г. и 2001-2002 като Andrew Mellon стипендиант), в University of Illinois at Chicago (2006 г. като Fulbright стипендиант).

Проф. д-р Елчинова има съществен принос за развиването а антропологията като университетска дисциплина. През 2002 г. заедно с доц. О. Тодоров създават МП „Културна и социална антропология“. През 2004 г. под нейно ръководство се разработва структурата на самостоятелна бакалавърска програма по антропология. С включването на антропологията в регистъра на специалностите във ВУЗ тази програма става първата бакалавърска програма по антропология в България. Тя ръководи и участва активно в създаването на нови варианти на тази програма, включително и нови модули. Под нейно ръководство се създава и докторска програма по антропология. В програмите по антропология в НБУ проф. М. Елчинова води основни курсове като „История на антропологията“, „Родство и родствени системи“, „Ритуал и общество“, „Антропология на религията“, „Приложна антропология“, „Политики на идентичността: етничност, нация, национализъм“ (по-късно става част от екипа на курс „Политическа антропология“), „Теренна антропология“, „Съвременни миграционни процеси“ и др. Разработва  в екип един от основните образователни курсове „Антропология“, преподава в различни бакалавърски програми в университета на български и на английски езици.

По нейна инициатива и с активното й участие се подготвят и публикуват редица поредици от издания на български език, посветени на антропологична проблематика в помощ на студентите и на широк кръг читатели като „Ловци на умове“ и „Значими имена в антропологията“ Основател и активен участник като автор е в научната поредица „Антропологични изследвания“, която се превръща в поле на споделяне на идеи от изследователската дейност на антрополози, етнолози и фолклористи в България, както и автори от чужбина.

Била е гост лектор по програма „Еразъм“ в редица европейски университети, както и в други университетите като в Пилзен (2003 г.), Университета на Илинойс в Чикаго, „Джордж Мейсън“ в САЩ (2006 г.), „Окан“ в Истанбул (2011 г.), Копенхаген (2012 г.), Техническия университет „Йълдъз“ в Истанбул, в Рейкявик (2013 г.).

Съорганизатор е на две международни интензивни програми по „Еразъм“ – MOBILE в Сопот, Полша (организатор от българска страна, 2009-2012) и „Храна и културна идентичност“, Созопол (ръководител, 2012 г.), в които са взели участие десетки студенти от НБУ. Обучението на студенти в теренна антропологическа работа тя организира чрез инициирането на изследователски проекти с участието на студенти, финансирани от ЦФСР и фондовете „Учебни програми“ на ФБО, БФ и МФ. При тези проекти се набляга на тренирането на студентите в работа в чужда социална и културна среда (в Турция, Гърция, Северна Македония, Белгия, Холандия).

М. Елчинова е ръководител на проекти с външно финансиране, свързани с развитието на преподаването по антропология в НБУ и България: Academic Fellowship Program, финансиран по HESP от Институт „Отворено общество“ – Будапеща, 2005-2008 г. и “Curriculum Development: Anthropology in Bulgaria and R Macedonia in the post-socialist period (1995-2005)”, финансиран от Централноевропейския университет, Будапеща, 2006-2007. Участва и проекти, свързани с развитието на преподаването в НБУ - „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по ОП РЧР, МОН (лектор, автор на статия и редактор на том) и „Студентски практики“, BG05M20P001-2.002-0001, МОН, финансиран по ДП НОИР (участие като академичен наставник).

Тя е основен организатор и водещ на постоянния семинар на департамент „Антропология“ „Антропологични четения“ и съорганизатор на студентския семинар. В качеството си на ръководител на департамента организира няколко конференции: по антропология през 2009 г. в София, върху съвременните миграционни процеси, съвместно с проф. А. Кръстева през 2010 г. в София, върху околна среда и местно развитие в Малко Търново през 2011 г. съвместно с проф. д-р В. Гарнизов, множество семинари, публични лекции.

 Проф. д-р М. Елчинова е утвърден изследовател в областта на антропологията, автор на многобройни публикации в национални и международни реферирани списания и томове: автор на 1 монография, съставител (самостоятелно или в съавторство) на 5 сборника/ тематични книжки, автор на 27 излезли от печат статии на български, английски, френски и турски език. Общият брой над 50 цитирания са регистрирани в Google scholar citations и Research Gate.

Изследователските интереси на М. Елчинова в последните години са съсредоточени в областта на етничните общности и националните политики, миграцията и изследването на границата. Тя е участник в редица национални и международни изследователски проекти, включително и като ръководител на някои от тях, с външно финансиране. Теренната й работа е в България, Турция, Гърция, Северна Македония и САЩ.

Проф. д-р М. Елчинова работи активно и в международен план. Членува в международните професионални организации SIEF, IUAES, NFA и EASA. В последната, която е най-голямата асоциация на антрополозите в Европа, е сред малкото български членове и е сред учредителите на Мрежата на европеистите. От 2002 г. е съорганизатор на доброволен принцип на мрежа „Култура“ към European Social Science History Conference. В рамките на тази и на други големи международни конференции е организатор и водещ на многобройни сесии и панели. Реферирала е анонимно статии за международните списания ‘History Research’, ‘Sociology Study’, ‘Southeastern Europe’, ‘Revija za sociologiju’, „Българска етнология“. Рецензент е на научни проекти към Българо-американската комисия за академичен обмен ‘Fulbright’, Institute for Advanced Studies at the Netherland’s Academy of Sciences (NIAS); БАН, проекти на млади учени; в Програма „Култура“ на Столична община. Била е лектор във Fulbright International Summer Institute, организиран от Българо-американската комисия за академичен обмен, 2003-2012.

Проф. д-р Магдалена Елчинова оставя сериозен принос в развитието на обучението по антропология в НБУ в програми с разнообразна научна насоченост, в преподаването по антропология, етнология и фолклористика в национален контекст, както и с рефлексията за развитието на обучението по социалните науки за човека под формата на статии на български и на английски, с организирането на изследване и дискусии по проблематиката. Нейните научни изследвания и публикации в национални и международни престижни издания остават трайна следа в развитието на проблематиката на трансграничните изследвания и съвременните миграционни процеси.

Нейната прецизност в срещите и разговорите със събеседници, поддържането на етика и морал, свързани с теренната работа, задълбочените анализи и вниманието към детайла изградиха висок стандарт в изследванията по антропология и етнология в България.

 

Публикации (подбрано)

Монография

Невидимата общност: православните българи в Истанбул. София: НБУ, 2017

 

Статии и студии

Elchinova, M.. Jung, Yuson: Consumer politics after state socialism. xvi, 189 pp., illus., bibliogr. Bloomington: Indiana University Press, 2019. – Journal of the Royal Anthropological Institute, 2021, 28: 356-357

Elchinova, M. 2022 The Ethnic Church and Its Role in the Shaping of an Immigrant Community: St. John of Rila Bulgarian Orthodox Church in Chicago. – Ethnologia Slovaca et Slavica, 43: 19-37

Елчинова, М. 2021 Живот на границата: модели на оцеляване и развитие в рамките на Европейския съюз (По примера на Свиленград) – В: С. Станоев, В. Баева, В. Пенчев, В. Тончева, И. Коларска (съст.). Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. Т. 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, 720 стр., ISBN 978-619-245-033-5. Електронно издание: ISBN 978-619-245-035-9. DOI: 10.7546/WIPH.2021, 540-557

Елчинова, М. 2022 Пословиците на Марко Цепенков и някои характеристики на фолклорната реч. – В: Н. Вуков (съст.). Словесност – традиции – фолклор. Том 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, 59-73

Елчинова, М. 2022 Миграция и адаптация сред изселниците от България в Турция през 1989 г.: ролята на религията. – В: Н. Вуков, В. Барова, М. Борисова, В. Ганева-Райчева, В. Баева (съст.). Превъплъщения на словото, прояви на фолклорното. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоянка Бояджиева. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022, 315-324

Елчинова, М. 2015 Границата в антропологическа перспектива: акценти и преосмисляне на понятия. – В: М. Златкова, Б. Петкова, Ст. Антонов (съст.). След следващата запетая. 20 години етнология в Пловдивския университет. Пловдив: Философско-исторически факултет, 355-364.

Elchinova, M. 2016 Memory, Heritage and Ethnicity. Constructing Identity among Istanbul-based Orthodox Bulgarians. – Ethnologia Europea, Journal of European Ethnology. Vol. 64:1, 99-113

Elchinova, M. 2016 New Strategies for Survival and Development in a Small Border Town (The Case of Svilengrad, Bulgaria). – In Uluslararası Söz, sanat, saǧlık sempozyumu. Edirne: Trakya Üniversitesi, 227-234, http://bys.trakya.edu.tr/file/open/89591739

Рецензия и предговор на Сборник с народни песни от Самоковския край. София: „Изкуство“, 2016

Elchinova, M. 2016 Regards bulgares sur Istanbul – Anatoli, № 7, dossier thématique Istanbul, capitale régionale et ville-monde. Paris: CNRS Éditions, 269-292

Елчинова, М. 2017 Религията като водещ фактор при изразяване на идентичността на истанбулските православни българи. – В: Българи в чужбина, чужденци в България, съст. М. Борисова, Л. Гергова, Я. Гергова, Й. Еролова, Т. Матанова. София: ИЕФЕМ, 259-280, http://iefem.bas.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html59

Елчинова, М. 2017 Символна топография на жизненото пространство: колективни образи на града (върху примери от Истанбул). – В: Стоп кадър. Сборник в чест на проф. Людмил Христов. Съст. Кр. Постаджиян. София: НБУ

Елчинова, М. 2017 Религията в Турция между секуларизация, модернизация и национален процес. – В: Етнокултури и изкуства. Съст. Вл. Димитров. София: НБУ, 206-219

Елчинова, М. 2017 Истанбул в представите на туристите от България – Български фолклор, кн.2

Елчинова, Магдалена 2017 „Книга на живите“: демографски процеси сред православните българи в Истанбул. – В: Елчинова, М., В. Гарнизов (съст.) Антропология на изток от рая. София: НБУ, 259-278.

Elchinova, Magdalena 2017 Class and Religion in the Shaping of Tradition among the Istanbul-Based Orthodox Bulgarians – In: Cultural Heritage in Migration, ed. By N. Vukov, L. Gergova, T. Matanova, Y. Gergova. Sofia: Paradigma, 55-71.

 

Съставителство:

Елчинова, M., В. Гарнизов (съст.) 2017 Антропология на изток от рая. Юбилеен сборник в чест на 25 години департамент „Антропология“ в НБУ и 60-годишнината на проф. Пламен Бочков. София: НБУ

Елчинова, М. (съст.) 2013 Измерения на етничното: българската колония в Истанбул. Съвременното българско общество: изследвания, анализи, коментари. Бюлетин на департамент „Антропология“. София: НБУ. http://bgsociety.nbu.bg/6.htm

Елчинова, М., В. Ганева-Райчева, М. Златкова, Н. Вуков (съст.) 2012 Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Сборник с изследвания и доклади от едноименната конференция. София: ИЕФЕМ – БАН, ISBN 978-954-8458-41-2

Елчинова, М., И. Бокова (съст.) 2011 Ловци на умове. Сборник с лекции по антропология, том 4. София: НБУ

Елчинова, М. (съст.) 2009 Конструиране на Европа. Миграция, евроинтеграция и културна идентичност. Български фолклор, кн. 2, ISSN 0323-9861

Елчинова, М. (съст.) 2006 Антропологични изследвания, том 6. София: НБУ, Selecta

Елчинова, М., Цв. Лазова (съст.) 2006 Значими имена в антропологията – 2. Лекции по антропология. София: НБУ, Планета 3

Елчинова, M. (съст.) 2005 Родова памет и фолклорна култура. Български фолклор, кн. 3

Елчинова, М., Цв. Лазова (съст.) 2004 Значими имена в антропологията. София: НБУ, Планета 3

Елчинова, М., О. Тодоров (съст.) 2003 Ловци на умове – 2. София: НБУ, Планета 3

Елчинова, M. (съст.) 2002 Антропологични изследвания, том 3. София: НБУ

Елчинова, M., И. Тодорова-Пиргова (съст.) 1999 Дискурси на различието. Български фолклор, кн. 4

Елчинова, M., П. Бочков, И. Тодорова-Пиргова (съст.) 1993 Език, дискурс, култура. Български фолклор, кн. 3