ДепартаментАнтропология

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ 63 от 18.08.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (фолклористика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 63/18.08.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Пламен Георгиев Бочков

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    06.01.2016 / 11:30
  • Зала
    20

Прикачени файлове