facebook

ДепартаментАнтропология

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ100 / 01.12.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следните конкурси за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Любомира Вълчева-Нъндлол

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  26.02.2024 / 12:30
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (английски език). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Мария Тодорова Нейкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  30.01.2020 / 11:30
 • Зала
  705, корпус 2

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 38 от 08.05.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 38/08.05.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Магдалена Борисова Елчинова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  29.10.2018 / 14:40
 • Зала
  305, втори корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ 63 от 18.08.2015 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (фолклористика). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 63/18.08.2015 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Пламен Георгиев Бочков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  06.01.2016 / 11:30
 • Зала
  20

Прикачени файлове