facebook

ДепартаментАнтропология

 

 

  

 

 

Ръководител


доц. д-р Ирена Бокова

корпус 2, офис 615

тел.: 02/8110 615, в. 26151

e-mail: ibokova@nbu.bgСекретар-специалист

Наталия Вълкова

корпус 2, офис 615

тел.: 02/8110 615, в. 26151

e-mail: anthropo@nbu.bg

e-mail: nvalkova@nbu.bg

 

 

Департамент „Антропология” на НБУ е създаден през 1992 г. Той има принос за въвеждането и утвърждаването на две нови за България университетски програми – „Антропология“ и „Artes Liberales“, за усъвършенстването на специфичните в тези области методи на обучение.


Към него действат постоянните семинари „Антропологични четения“, „На Изток от София: общество и политика“, „Антропологията във филми“ и Студентски семинар, на който студентите представят резултатите от своите теренни изследвания.


Сред задачите, които стоят пред Департамента, са: създаването на мрежа от университети, изследователски центрове и екипи за разработване на изследователски проекти със страните от Балканите и Черноморския басейн; разширяването и утвърждаването на контактите с европейски университети, с департаменти и програми по антропология за разработване на съвместни изследователски проекти; разработването на проекти за изследване на града – „Антропология на/в града“.


Акцентите в изследователската дейност на Департамента са: антропология на Европа, антропология на Балканите и страните от Черноморския регион, антропология на/в града; визуална антропология.


Преподавателите от Департамента развиват активна изследователска дейност. Проектите, по които работят, покриват различни аспекти от политическата и икономическата антропология, антропологията на развитието, консумативната култура, антропологията на религията и др. Изследователските терени включват България, Турция, Р. Македония, САЩ, Италия, Гърция, Швейцария, Украйна и др. В изследователските проекти се включват също студенти от различни степени на обучение и докторанти, които усвояват практически умения, необходими за професията на антрополога.


Теоретичните разработки на преподавателите се публикуват в престижни международни и национални издания, включително и в поредиците, издавани от Департамента: „Антропологични изследвания“ – годишно издание с научни статии от 2000 г.; „Ловци на умове“ – сборник с лекции по антропология от 2001 г.; „Значими имена в антропологията“ – сборник с лекции по антропология, излезли от печат първа и втора част. В електронен формат се издават Годишникът на департамент „Антропология“ и бюлетинът „Съвременното българско общество – изследвания, анализи и коментари“.


Международното сътрудничество на департамент „Антропология“ се развива по посока на изследвания, публикации и преподавателска дейност. Департаментът има договори за академичен обмен по програма „Еразъм“ с университета „Лион-2”, Франция; „Ла Сапиенца”, Рим; „Пантейон“, Гърция; Университета на Копенхаген; METU – Анкара, Турция; Технически Университет „Йълдъз“, Турция; Фрибург, Швейцария и Университета в Шамбери, Франция.


Департаментът е партньор по интензивна програма Еразъм „Studies of Migration and Mobility in Europe” (MOBILE), провеждана в гр. Сопот, Полша, в периода 2011–2013, и съорганизатор на интензивна програма Еразъм  „Храна и културна идентичност“, Созопол, 2012 г.


Сред важните проекти на департамент „Антропология“ са: „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации)  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, BG051PO001-3.3.06-0060, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), МОН: август 2013 – юли 2015; „Културно наследство и местно развитие по южната граница на България”, финансиран от ФНИ при МОМН; „Нови потребителски практики в България”, финансиран от ЦФСР към Настоятелството на НБУ; „Общество и околна среда“, финансиран от ЦФСР към Настоятелството на НБУ.


Други проекти, по които Департаментът работи в различни периоди, са: „Антропология на Европа“ (дългосрочен международен проект съвместно с 20 европейски университета); „Културен туризъм в интеркултурна среда“, финансиран от Министерството на външните работи на Република Италия и изпълняван в партньорство с Университета в Болоня, сдружение „Старинен Пловдив“, Регионален етнографски музей Пловдив и др.; „Антропология на/в града“ с подкрепата на фондация „Отворено общество“ и МОН; Организиране на лятно училище по антропология за студенти с участие на антрополози от Европа; „Social Science Field Stations in the Sub-Arctic Region“ (съвместно с Института за социална антропология „Макс Планк“, Хале); „Номад“ с външно финансиране по общата тема от Института „Макс Планк“ с включване на студенти; Изследване на обучението по антропология в България и Македония (съпоставителен анализ);  „Социален оптимизъм и икономическо развитие“; „Здравна култура и здравни услуги“ – теренно антропологическо изследване; „Градът в преход“; „Маскарадът – „между“ селото и града“; „Курбанната традиция на българите мюсюлмани от Западни Родопи (село Драгиново, Велинградско)“ – теренно изследване.


По предложение на департамент „Антропология“ на 7 април 2011 година световноизвестният антрополог проф. Асен Баликси е удостоен с титлата „доктор хонорис кауза на НБУ“ за приноса му за популяризиране на академичната култура и антропологията в обществото и за заслугите му за създаването и утвърждаването на антропологията в НБУ и България.