ДепартаментАнтропология

Ръководител на департамента

Доц. д-р Магдалена Елчинова

 

Проф. д-р Магдалена Елчинова е щатен преподавател по антропология в НБУ от ноември 2002 г. През 2003 г. е избрана за ръководител на департамент „Антропология“. Завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ с магистратура по фолклористика. През 1992 г. защитава докторска дисертация върху пословиците в българската фолклорна култура. От 1989 до 2002 г. последователно работи като проучвател, научен сътрудник ІІ и І ст. и старши научен сътрудник ІІ степен към Института за фолклор при БАН. Хабилитацията си получава през 1996 г. Специализирала е етнология и социокултурна антропология в Централноевропейския университет в Будапеща (1998), Холандския институт за научни изследвания в хуманитаристиката и социалните науки (1999; 2001), Университета на Илинойс в Чикаго (2006). От 1999 г. е член на Европейската асоциация на социалните антрополози, а от 2006 г. е член на Координационния съвет на Мрежата на европеистите към тази организация.

Преподавателската си дейност М. Елчинова започва през 1995 г., като през годините е преподавала етнология и антропология в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, ПУ „Паисий Хилендарски“ и НБУ. Тя е един от авторите на магистърска програма „Културна и социална антропология“ (2000 г.) и на бакалавърска програма „Антропология“ (2004 г.) в НБУ. Лекционните й курсове са върху теория и история на антропологията, родство, антропология на етничното, политики на идентичността, антропология на Европа, ритуал и религия, теренна антропология.

Изследователските й интереси включват антропология, антропология на Европа, етнични общности и взаимодействия, религия и културна идентичност, транснационални миграции, етничност и национализъм, етносемиотика, паремиология, дискурсен анализ.

Проф. д-р М. Елчинова има интензивен изследователски опит, включващ теренна работа в България, Турция, Израел, Македония, САЩ. Участвала е в редица индивидуални и групови изследователски проекти, подкрепени от български и чуждестранни организации, сред които „American Macedonians“: The Construction of a Cultural Identity”, подкрепен от Българо-американската комисия за академичен обмен Fulbright (2006); „Curriculum Development: Anthropology in Bulgaria and R Macedonia in the Post-Socialist Period (1995-2005)“, групов проект, подкрепен от Централноевропейския университет, програма HESP (2006); „Anthropology of Europe“, международна програма за академично сътрудничество, подкрепена от European Science Foundation (от 2003 г.); „Religion in Societies in Transition: The Cases of Bulgaria and the Republic of Macedonia Compared“, подкрепен от A. Mellon Foundation (2001-2002); „Изселникът – проблеми на идентичността и адаптацията на българските турци, изселници в Турция“, интердисциплинарен групов проект на НБУ (2001-2004); „Strategies of Self-presentation in Ethnic Discourse“, подкрепен от програма RSS, ОSІ (1999-2001); „Folklore and the Holy Books“, подкрепен от БАН и Израелската академия на науките (1996-2000) и др. Владее английски, руски и турски език.

Автор е на голям брой научни публикации на български и английски език, сред които съставителство и редакция на осем тома (самостоятелно или в съавторство), над десет студии в реферирани български и международни издания, над 40 научни статии и многобройни доклади от научни конференции.

От 2000 г. Магдалена Елчинова е член на редакционната колегия на „Антропологични изследвания“ – годишно издание на НБУ.

 

За контакт:

корпус 2, офис 615

тел.: 02/8110 615, в. 26151

e-mail: melchinova@nbu.bg