facebook

ДепартаментАнтропология

Ръководител на департамента

 

 

Доц. д-р Ирена Бокова 

 

      Ирена Бокова е доцент по културна антропология, доктор, преподавател в департамент „Антропология“. Води курсове по културна антропология, антропология на туризма, визуална антропология, изследователски методи и подходи и др. Преподава в програми по антропология, политически науки на български и на френски език, в магистърски програми по туризъм, кино и телевизия.

      Осъществява теренни изследвания по проблемите на града, културните наследства, културните политики, мобилността, колективните идентичности, отношенията общество и природа в съвременен контекст, туризъм и културни ресурси. Автор на 2 монографии (в съавторство), студии и статии, публикувани на български и чужди езици, съставител и редактор на издания на НБУ, тематични броеве на списания и научни издания, на експертни оценки и рецензии за научни трудове.

      Сценарист и консултант на етнографски филми, консултант на етнографски изложби. Основател и научен ръководител на лятна школа по антропология за обучение в теренно изследване с международно участие. Провежда теренна работа в редица европейски страни, ръководител на научни изследвания и участник в интердисциплинарни национални и международни проучвания, главен редактор на списание „Живи наследства", издание на Регионален център ЮНЕСКО – София.

 

 

За контакт:

корпус 2, офис 615

тел.: 02/8110 615, в. 26151

e-mail: irena_bokova@abv.bg